آخرین خبرها و حاشیه های والیبال
ads

عکس میلاد عبادی پور

عکس میلاد عبادی پور

عکس میلاد عبادی پور

عکس میلاد عبادی پور

میلاد عبادی پور

عکس میلاد عبادی پور

میلاد عبادی پور

عکس میلاد عبادی پور

میلاد عبادی پور۱عکس میلاد عبادی پور

میلاد عبادی پور۲

عکس میلاد عبادی پور

 

میلاد عبادی پور۳عکس میلاد عبادی پور

 

برای دیدن عکس جدید کلیک کنید   بر روی لینگ زیر

کلیک کنید 🙄

 

 

 

 

عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,عکس میلاد عبادی پور,ldghn ufhnd \,v ,میلاد,عکس مبلاد,میلاد عبادی پور,تیم ملی,بازی میلاد عبادی پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,همسر میلاد,خواهر میلاد عبادی پور,

تاریخ ارسال : ۱ام آذر ۱۳۹۳
بازدید : 31502 بازدید

نظرات کاربران
۱۳۹۳/۱۰/۲ - در ۵:۴۷ بعد از ظهر

خیلی خیلی خوب بودخیلی خیلی خیلللللللی خیللللللی دوستت دارم

نسترن
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - در ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

عکسهاعالین من عاشق میلادم حاضرم جونمم واسش بدم الهی فداس شم

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - در ۷:۵۷ بعد از ظهر

  مرسی نسترن خانم که نظر دادی

   نسترن
   ۱۳۹۳/۱۲/۳ - در ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

   آقا امین من خیلی میلاد رئدوست دارم بزرگترین آرزوم اینکه یه بارباهاش حرف بزنم میدونم میلادباوجودطرفداراش شایدبه من اهمیت نده ولی من عاشقشم انصافاهم همیشه عکساش ماهن

    امین مقدم
    ۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۱:۰۲ بعد از ظهر

    آره نسترن خانم موافقم همه عاشق والیبالیم

fati
۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۱۲:۵۶ بعد از ظهر

واقعا عکساش عالیه میلاد بهترینههههههههههههههههههههههههههه
امیدوارم همیشه خوشحالو موفق باشه………………….

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۱۲:۵۸ بعد از ظهر

  ممنون فاطی

fati
۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۱:۱۵ بعد از ظهر

خواهش قابلی نداشت داش امین:)

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۴:۲۷ بعد از ظهر

  😀

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۷ - در ۱۰:۰۷ بعد از ظهر

هروقت میام این سایت بادیدن عکسهای میلادقندتودلم آب میشه الهی فدای اون خنده های خوشگتش بشم اگه عکس جدید دارن بذارین ببینیم مرسی

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۲/۸ - در ۷:۵۶ قبل از ظهر

  ممنون نسترن خانم پیشنهاد میکنم این پست رو هم ببینید

  میلاد عبادی پور

  ناشناس
  ۱۳۹۴/۵/۳ - در ۱:۲۴ قبل از ظهر

  خوبه دختر هم یه کمی غرور داشته باشه الان مثلا این همه فریاد زدی میلاد جونت شنید

fati
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - در ۲:۵۴ بعد از ظهر

سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
لطفا بازم از عکسای میلاد رو بذارید اقا امین
ادم این عکسا رو میبینه کلی روحیه میگیره منم والیبال بازی میکنم امیدوارم یه روز مث میلاد بشم!!!!!!!!!!!!!!!

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - در ۴:۴۹ بعد از ظهر

  امیدوارم همیشه موفق و شاد باشید چشم اونم میذاریم

fati
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - در ۴:۳۳ بعد از ظهر

راستی فیلمی که از میلاد گذاشتید رو دیدم اخیییییییییییییییی
چقد سر به زیره پسرا یاد بگیرن میلادم پسره اما نگاه چپ به اون دخیای تودیوارم نکرد باریکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
بزنید به افتخارش کف قشنگه رو

  امین مقدم
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - در ۴:۴۹ بعد از ظهر

  موافق نیستم اما لایک :))

fati
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - در ۱:۳۱ بعد از ظهر

معذرت میخوام اما چرا موافق نیستید؟؟؟
مگه در مورد پسرا همچین چیزی نیست؟؟؟؟؟
بهتون بر نخوره اما به نظرم هرچی گفتم درسته!!!!!!

fati
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - در ۱:۳۳ بعد از ظهر

راستی اقا امین عکس از این قشنگتر نبود برام بذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فک نمیکنم تا این حد قیافم ضایع وتو دیوار باشه:):)

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - در ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

آقاامین مرسی ازتون کلیپ دومی خیلی باحال بود منم باشماموافقم میلادهمچینم سربه زیرنیس توبعضی عکسهاش بادخترامعلومه ولی من همچنان عاشقشم

  fati
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ - در ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  افرین به شما نسترن خانوممممممممممممم
  چقدر قشنگ میحرفید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  به طرفداریتون ادامه بدید ایشالله انرژیتون هیچچچچچچچچچچچچچچچ وقت تموم نشه گلم:)

   نسترن
   ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ - در ۹:۴۵ قبل از ظهر

   مرسی فاطی عزیزم خوشحالم تو هم طرفدارمیلادی من بازم میگم ماخاک پای میلادوطرفداراشیم

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - در ۱۱:۴۲ قبل از ظهر

راستی آقاامین مرسی ازعکسی که واسم گذاشتین اول خندیدم ولی یکم ناراحت شدم ولی عیبی نداره ماخاک پای میلادوطرفداراشیم

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - در ۴:۳۱ بعد از ظهر

برد دیروز اورمیه رو تبریک میگم

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ - در ۶:۳۴ بعد از ظهر

میلادجونم عیدت مبارک خیلی خوشگل شده بودی امروز عاشقتم ای کاش میدیدمت تامیگفتم که چقدر دوست دارم

نسترن
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ - در ۱۰:۰۷ قبل از ظهر

خیلی ناراحتم ارومیه باخت فاطی جون وآقاامین کجایین پس یه جوابی بدین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۱/۴ - در ۵:۳۷ بعد از ظهر

  فکر کنم از غم زیاد فرار کردن رفتن به کوه و دریا

نسترن
۱۳۹۴/۱/۴ - در ۹:۴۸ بعد از ظهر

آقا امین خدانکنه طرفدارای میلاد غمگین باشن ایشاالله یه روز ارومیه میبره راستی آقاامین شما میلاد روتابحال دیدین؟

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۱/۵ - در ۱۲:۳۴ بعد از ظهر

  سلام اباجی
  نه ندیدمش ولی توی تلوزیون تا دلتون بخواد دیدمش
  ایشالا سال بعد ارومیه قهرمان میشه

نسترن
۱۳۹۴/۱/۵ - در ۵:۵۰ بعد از ظهر

سلام دادش عزیزم اگه دیدیش باهاش عکس بنداز بعد بذارببینیم میخوام عکس تو روهم ببینم تاببینم داداشمون چه شکلیه راستی داداش کوچیک منم هم اسم شماست

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۱/۵ - در ۶:۴۳ بعد از ظهر

  چشم اجی حتما اگه دیدم عکس میگیرم با اون میزارم توی سایت

نسترن
۱۳۹۴/۱/۱۰ - در ۱۰:۴۸ قبل از ظهر

مرسی ، والیبال کی شروع میشه داداش امین دلم واسه میلادتنگ شده اگه خبرجدیدی ازمیلاد داشتی بگیا

fati
۱۳۹۴/۱/۱۲ - در ۵:۵۸ بعد از ظهر

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
به داداش امین و نسترن جون عیدتون مبارک سال خوبی داشته باشید
شرمنده چندوقت نبودم جاده چالوس بودم اونجام که خبری از وای فای و اینترنت نیست!!!!!!!!!!!!
اشکال نداره باختیم بعد از هر شکستی یه پیروزی وموفقیت بزرگه.
عید رو به زندگیم میلادم تبریک میگم بهترینهارو براش از خدا میخوام………………………

fati
۱۳۹۴/۱/۱۲ - در ۶:۰۱ بعد از ظهر

داداش امین:
من فراررررررررررررر نکردم رفتم جاده چالوس ناراحتیامو ریختم تو اب واومدم…….!!!!!!!!!!!۱

نسترن
۱۳۹۴/۱/۳۰ - در ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

سلام برخواهر بردار اینترنتی چه خبر سال جدید چطور میگذره؟دلم گرفته یکیتون به دادم برسین

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۲/۲ - در ۱۱:۰۵ قبل از ظهر

  سلام عشقم چی شدی خانمی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن
۱۳۹۴/۲/۷ - در ۳:۳۱ بعد از ظهر

سلام فدات شم نمیدونم فقط یکی رومیخوام باهاش دردو دل کنم اونقدرم دلم گرفته گریم میادچیکارکنم تو اینترنتم نمیشه گفت که آخه

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۲/۱۳ - در ۴:۴۲ بعد از ظهر

  الهی یاهوتو بذار بحرفیم گلم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۱۶ - در ۱۱:۱۳ بعد از ظهر

خب نمیشه تو بذاری خب من دخترم توپسرتوبذاری بهتره البته اگه دلت میخوادتازه شم ماکه هی نمیایم اینترنت که بحرفیم ومشکلات دیگه،دیگه

نسترن
۱۳۹۴/۲/۱۷ - در ۲:۳۶ بعد از ظهر

راستش ازوقتی تو یکی ازاین سایتهاشنیدم میلادمیخوادازدواج کنه یکم ناراحت شدم ولی به هرحال بایدمنطقی بود وبه انتخابش احترام گذاشت امیدوارم خوشبخت بشن

  barfiha
  ۱۳۹۴/۲/۱۷ - در ۲:۴۴ بعد از ظهر

  خوب سلام من مسعودم
  امین فعلا سایت نمیاد /سایت دست من هست فعلا
  در مورد میلاد بگم که اون یه بازیکن هست و اونم باید ازدواج کنه حالا توی این دنیا مجازی خیلی ها هستن عاشق خوشگلا میشن . فرض مثال همین جنیفر همه پسرا میخوان شوهرش شن یا سلنا / برای میلاد هم همین صدق میکنه غیر تو هزارن نفر میخوانش// ولی این چیزا خیالات هست اون برای خودش زن پیدا میکنه پس باید منطقی بود

  ای دی یاهو من اینه
  masoudkhademi63
  خواستی اد کن با هم حرف می زنیم

  مرسی که همیشه داری به سایت سر میزنی
  :*

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۰ - در ۱۲:۲۲ بعد از ظهر

خب منم که گفتم بایدمنطقی بود وبه انتخابش احترام گذاشت خب منم خوشحاتم که داره عروسی میکنه ولی شما یه جوری میحرفی انگارمن گفتم میلاد بیادمنو بگیره هروقت امین اومد منم میام ولی سرمیزنم به سایت میلادعزیزم اومیدوارم هجاس خوشبخت شه

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۰ - در ۱۲:۳۵ بعد از ظهر

داداش امین زودبرگرد خواهش میکنم این آقامسعود خودمونی نیس اگه نیای باهات قهرم

  barfiha
  ۱۳۹۴/۲/۲۰ - در ۷:۱۰ بعد از ظهر

  مسعودم خخخخخخ
  چرا خودمونی نیستم ؟ خخخ چون شوخی نمیکنم ؟
  کاری داشتی به من بگو به امین میگم هر رو می بینمش
  تو عزیزی بیا همیشه سایت نظر بزار ادم روحیه میگیره
  مرسی که سر میزنی به سایت :*

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۱ - در ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

چقدرسوال پرسیدی؟خب امین خودش کجاس ازیه چیزیت خوشم اومد زود ج میدی ولی به امین بگوبیاداگه نیادبهش بگو دیگه بهش ج نمیدم درضمن مرسی ازاین همه تعریف راستی نسبتت باامین چیه

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۱ - در ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

چیزی توگلوت گیر کرده هی میگی خخخخخخخ

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۱ - در ۱۲:۲۱ بعد از ظهر

هیچ وقت ازخدانخواستم دنیا مال من باشه فقط خواستم اون که دنیای منه مال هیشکی نباشه تقدیم به میلادعزیزم

۱۳۹۴/۲/۲۱ - در ۶:۲۹ بعد از ظهر

سلام

خوبی مسعود جان ؟

نسترن خانم شما چطوری ؟

چرا با هم دعوا دارید بیاید منم بزنید :))

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۲۲ - در ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

  آقا امین کجاغیبت زده به منم نگفته میری باشه عیبی نداره

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۲۲ - در ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

  راستی امین دعاکن دستم بهت نرسه میزنمت نامرد

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۲ - در ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

آقامسعود امین که به من ج نمیده میشه شمابگین کجارفته؟منم میخوام برم دیگه اولین کسی که تواین سایت بهم ج دادامین بود اگه نمیادمنم برم یه سایت دیگه به طرفداریم ازمیلاد ادامه بدم

  barfiha
  ۱۳۹۴/۲/۲۲ - در ۷:۲۵ بعد از ظهر

  خخخخ امین کجا رفته ؟ همین جاست خخخخ :))خوب امین اولین نفر به شما جواب داد منم دومین نفر بودم خخخ (البته اولین نفر من بودم بعد اون سایت رو به امین دادم بعد الان دوباره گرفتم )

  نسترن تو نرو منو تنها نزار من بدون تو نمیتونم ادامه بدم :((
  هر روز بیا سایت سر بزن به امین هم میگم هر روز بیاد الان دو روزه داره میاد امین

   نسترن
   ۱۳۹۴/۲/۲۳ - در ۱۰:۴۴ قبل از ظهر

   چرانمیتونی بدون من ادامه بدی؟توکه تازه بامن آشناشدی

   نسترن
   ۱۳۹۴/۲/۲۳ - در ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

   آقامسعودمن خوشم نمیادبشینم باهرپسری حرف بزنم باامینم به خاطرمیلاد بودحرف زدم الانم اگه میگم اگه امین نیس من نیستم چون نمیخوام رفیق نیمه راه شم تازه امینم ناراحت میشه اگه باهاتون حرف بزنم البته اینومطمئن نیستم امین خودش بایدبگه پس لطفابدون من ادامه بدین

۱۳۹۴/۲/۲۲ - در ۵:۴۶ بعد از ظهر

نسترن من هستما

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۳ - در ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

وای امین جونم دلم واست تنگ شده بودکجابودی پس آبجی قربونت بره راستی این عکسی که روی پیاماتونه عکس کدومتونه اگه میشه یه عکس ازخودت بذار البته اگه دلت میخاد

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۳ - در ۵:۱۹ بعد از ظهر

آقامسعودخب اگه خبرهای جذیذازمیلاد بدی هستم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۴ - در ۹:۴۵ قبل از ظهر

خوش خبرباشی دلم واسه میلادیه ذره شده اگه ناراحت نمیشی بهت بگم دادش

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۴ - در ۲:۴۵ بعد از ظهر

داداشی جونم مطمئنی والیبال میده؟من هرچی توبرنامه هامیگردم ننوشته ها به اون امینم بگوچرانمیای پس خیلی نامردی راستی این عکس خودته؟بزرگش روباامین بذارین

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۴ - در ۴:۲۱ بعد از ظهر

به دوستم خبردادم والیبال میده اونم مث من طرفدارمیلاده بعدکنکورمون اونم میاد آخه فعلاکامپیوترش خرابه بهت سلام رسوند حالا میشیم یه تیم ۴نفره البته اگه داداش امینم بیاد

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۱۲:۰۳ قبل از ظهر

منم کنکوردارم ولی حالاموقع استراحتم میام سرمیزنم آخه دلم واستون تنگ میشه ایشااله میبریم توچندسالته؟اینوپرسیدم ببینم طرفدارای میلاد دروبرچندسالن

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۱۲:۲۱ قبل از ظهر

بااجازه عکست روبرداشتم به دوستم نشون بدم به امین بگوعکسشوبذاره خواهش آخه من خیلی دلم میخوادامینوببینم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۹:۲۲ قبل از ظهر

به امین بگواگه نماداینجا بیاداون سایت اختصاصی که نوشته بودتقدیم به من امین نمیادیه جوری میشم بگوبیاداون قبل توهی میومد

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۹:۲۵ قبل از ظهر

راستی عکستم دوستم گف بگم بذاری که بهش نشون بدم من دلم میخواامینوببینم اگه ازش عکس داری خودت بذار

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۱۰:۲۹ بعد از ظهر

  درست حرف بزن

۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۳:۴۶ بعد از ظهر

سلام

وای چقدر خندیدم غش کردم بوخودااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نسترن خانم چخبر خوبی ؟
داش مسعودم خوبی گلم ؟

من زشتم برا همین عکس نمیدم مسعود خوش تیپه ببین چه نازه
نسترن امتحانات شروع شده آره ؟

اوضاعیه ها کنکورتون چند وقته دیگه است به دوستت هم بگو خوب بخونه

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۹:۳۱ قبل از ظهر

  آفرین آقاامین مودب شدی وغریبه اول آبجی میگفتی حالا میگیخانم البته بعضی چیزهاهم گفتی خودت میدونی بالاروببینی هست شایدبه خاطره اینکه بامسعودحرف زدم اره؟؟؟؟؟؟باشه منم بهتون میگم آقای مقدم حالامنوباش به دوستن گفتم امین خیلی پسرخوبیه فقط اگه نمیخوای بگوبامسعودحرف نزنم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۵ - در ۱۰:۲۸ بعد از ظهر

ماکه تصمیم داریم پشت کتکوربمونیم امین خیلی یه جوری شدی دیگه حوصله ندارم شایددیگه نیام خیلی سخته کسی روبخوای اون اصلاندونه درضمن میلادخوش تیپ تره حالا توبذار عکستو

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر

  http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  امین عکستو بزار دیگه http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۹:۴۰ قبل از ظهر

راستی بابت عکسهاممنون میلادچقدرمظلوم شده خیلی هم ماه شده

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

  خواهشhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

  میلاد همیشه قیافش مظلومه و شیرین
  http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۱۱:۲۱ قبل از ظهر

اجی خوشگلم

فدات بشم مسعود پسره خوبیه من باید برم مسافرت با مسعود همکاری کنید این سایت سایت خوبی میشه مسعود دل پاکی داده نسترن هوا داش مسعودمو داشته باش فعلا آجیم

http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

عکس جدید بگیرم میذارم برات http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۱:۵۰ بعد از ظهر

باش آشتی هستم قربونت برم زودبرگردی شایدمنم تاکنکوریه ک م دیربه دیربیام البته شایدhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۶:۲۶ بعد از ظهر

مسعوداگه باامین حرف زذی بگوخوش بگذره وبگواگه میتونه آهنگ عشقم مهدی احمدوندرودانلودکنه بگیا منم اون آهنگ تقدیم میلادوداداشام میکنمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۶ - در ۶:۳۲ بعد از ظهر

راستی عکسهای میلاد روعوض کنین خیلی وقته تکراری شدن این همه عکسهای باحال داره

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۷ - در ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

خداروشکر بزن قدشhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gifمرسی که این همه خبرهای خوب میدی دادش عزیزم خیلی دیربهدیرمیایم دلم واست تنگ میشه راستی امین کی میاد؟

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۷ - در ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

چرالینک عکستوبرداشتی شایدیکی بخواببینه البته چشم میخوری خوب کردی

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۷ - در ۱۱:۳۵ قبل از ظهر

امین عوض که منودست توبسپاره تورودست من سپرده ازخودت مواظبت کن میادمنومیکشه آخه پیش من نیستی که من ازت مراقبت کنم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۹:۲۱ قبل از ظهر

نه من نیستم هیچ من نمیدونم توکدوم آی دی باید ادت کنم توکدوم کنم البته بعدکنکور میکنم چرامیخوای اد کنم بقول خودت خخخخخخخخ؟راستی امین چندسالشه هیچ من ازش نپرسیدم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۹:۳۰ قبل از ظهر

داداشی یکم این پیاما روکه نوشتیم میتونی حذف کنی یکم زیادشدن،تو لاین و ووایبرو بیتاک وایناهم هستین؟البته وایبرکه نه حالابقیه که یه تیم والیبالی درست کنیم مخصوص میلاد-مسعودچقدرمیخندی هی خخخخخخخخخخخ

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۴:۴۹ بعد از ظهر

ببخشیدااینو میگم من فعلا لاینم روحذف کردم وبعدادوباره نصب میکنم ای کاش وایبریا اس ام اس شماره نمیخواست اون موقع خوب بوداین جای خالی روگذاشتی من شماره بنویسم خخخخخخخ

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۱۱:۵۶ بعد از ظهر

  من اونوگفتم بخندی خنگ نیستم که

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۴:۵۰ بعد از ظهر

راستی یه سایتی تویاهوهست که میلادخودش ج میده رفتم عضوشدم دعاکن ج بده

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۶:۱۱ بعد از ظهر

باشه دیگه هرچی توبگی دیگه من چی بگم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۶:۱۴ بعد از ظهر

راستش تمام مشخصات میلادرونوشته وهرکی چیزی نوشته جوابش رودادن

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۸ - در ۶:۴۸ بعد از ظهر

عجب نامرده این میلادالبته شوخی کردم خیلی هم ماهه امین میگف میلادردندیده تودیدیش؟ایشاالله باهم بریم ببینیمش یه گروه ۴نفره بریم باهاش عکس بگیریم ناراحت نشیاادت نکردم بعدمیکنم به امینم بگوبذاره اونم ادکنیم http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۹:۰۶ قبل از ظهر

انگاری یکم عصبانی هستی یه جوری شدی خب اصلاببخشید بعدکنکوراد میکنم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۹:۱۳ قبل از ظهر

اگه تونستی توفیس نماعضو شواونجا حرف بزنیم منم دنبال کن

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۷:۴۳ بعد از ظهر

نگران شدم قربونت برم اگه ج نمیدادی سکته میکردم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۷:۴۵ بعد از ظهر

میگی هک شد چی؟؟؟؟هی میام لاین ازم خسته میشی خخخخخخخخخhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۷:۴۶ بعد از ظهر

کنفرانسها موفق بودن؟باهات حرف زدم دلم باز شدخداسایتوازسرم کم نکنه دادشی

نسترن
۱۳۹۴/۲/۲۹ - در ۸:۰۴ بعد از ظهر

دارم میرم بیرون فردامیام بابای

fati
۱۳۹۴/۲/۳۰ - در ۱۱:۵۶ قبل از ظهر

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
دتم براتون خیلی تنگ شده چند وقته ک درسام سنگین شده دیگه نمیتونم بهتون سر بزنم نسترن جونننننننننننننننننننننننننننننننننننن
امین خان دلم براتون ی ذره شده………………………
کی گفته میلاد میخواد ازدواج کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

  نسترن
  ۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۹:۳۲ قبل از ظهر

  سلام فاطی جونم خوبی چه عجب یادی ازماکردی؟توچن سالته که میگی درسام سنگین شده این آقاهم مسعوده بجای امین اومده باهاش آشناشو تواون آدرسم نوشتم کی گفته بروببین یکمم زودزودبیا

fati
۱۳۹۴/۲/۳۰ - در ۱۱:۵۷ قبل از ظهر

http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

fati
۱۳۹۴/۲/۳۰ - در ۱۱:۵۷ قبل از ظهر

ناراحتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۹:۲۹ قبل از ظهر

آقامسعودچه زودآدمولومیدی بیااین حرف اون کسی که زده:دوستان محض اطلاعتون عرض میکنم عبادی پور اهل ارومیه هست و خونشون نزدیکمونه و دختر عموشو دوس داره از این قضیه مطمئنم واسشونم ارزوی خوشبختی میکنم اینم آدرسش برین نگاه کنین:saten.ir/36478/اصلامن دیگه خفه میشم خوبه درضمن اسمشم گذاشته آذری زبان وپیشه پایین ترین نظرهاست به امین بگوبیادمن کمکم احساس تنهایی میکنم.http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۹:۴۰ قبل از ظهر

آقای خادمی میشه بگین چه طوری عضویتم روتوفیس نمالغوکنم مرسی

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۹:۴۱ قبل از ظهر

ایشااله کنفرانستون خوب باشه اون خبرم دروغ باشه

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۱۰:۴۵ قبل از ظهر

بازم سلام نسترن جون ایشالله میلاد خوشبخت بشه……. بهترین هارو براش میخوام من رشتم ریاضیه سترن جون درسامم سخته باید بیشتر درس بخونم شنبه هم امتحان دارم اما اومدم بهتون سر بزنم دوستون دارمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

میلاد انستاگرام داره……..تو اینستاگرام جز دوستامه عکسامم لایک میکنه

اگر اینستاگرام دارید ای دیتون رو بدید فالوتون کنمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۱۱:۰۳ قبل از ظهر

لطفا برام دعا کنید که امتحانامو خوب بدم http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۱۱:۰۵ قبل از ظهر

راستی میلاد عضو فیس بوکم هست………

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۵:۴۷ بعد از ظهر

اقا مسود لطفا اگر عضو اینستا هستید idتون رو بدید فالوتون کنم
راستی احتمال زیاد ازدواج میلاد شایعه است اگر راست بود حتما تو اینستا میگفت……http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۶:۲۹ بعد از ظهر

  اجی دارم ولی باز نمیشه برام ۲ ماه هست نرفتم کلا رمز و یوزر رو یادم رفته

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۶:۴۷ بعد از ظهر

خب فاطی توازش بپرس دیگه

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۶:۴۸ بعد از ظهر

راستی پس سومی دیگه اره منم تجربیم خداکنکورمورحم کنه توهم ایشااالله خوب بدی

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۶:۵۳ بعد از ظهر

آقامسعود چه خبر،خوب گرم گرفتی باآجیمون خیلی دخترخوبیه هواشوداشته باش

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۶:۵۷ بعد از ظهر

نه نسترن جون دومم………
من بپرسم……!!!!
ای وای خجالت میکشم……..نسترن بعد کنکور بیا اینستا خیلی خوبهhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  نسترن
  ۱۳۹۴/۳/۲ - در ۹:۳۸ قبل از ظهر

  حتمامیام قربونت برم خداکنه آقامیلادمارم ادکنه من که اگه بهم محل نده هم طرفدارشم

نسترن
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۷:۰۰ بعد از ظهر

پس مسعودباشه هرئقت ادت کردم میدم توبرام حذفش کن چیزی هم نداره فقط عکسهای میلاده میشه بکنی یانه داداش عزیز

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۷:۱۹ بعد از ظهر

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
نسترن بیشتر توضیح بده اقا نفهمیدن!!!!!!
http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif

عزیزم شما لطف داری خوبی از خودتونهhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

fati
۱۳۹۴/۲/۳۱ - در ۷:۴۵ بعد از ظهر

ن داداش ندارم واتس اپ دارم…

نسترن
۱۳۹۴/۳/۲ - در ۹:۴۰ قبل از ظهر

آفرین یکم فکرکنی میفهمی خداروشکرکه فهمیدی زوداین سایت جدیدروراه بندازبه میلاد بگیم بیاببینه

نسترن
۱۳۹۴/۳/۲ - در ۵:۵۸ بعد از ظهر

الهی آبجی قربونت بره هروقت که وقت داشتی بسازش یه سایت خوشگلش کنیم بدیم به میلاد منم امتحان دارم بعدم کنکوردعام کن مسعودhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

fati
۱۳۹۴/۳/۲ - در ۶:۱۴ بعد از ظهر

سلام خوبین چ خبراااااااا
امتحانا http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifشروع شد
فعلا اولی رو عالی دادم ایشالله بقیه روهم خوب بدم
اقا مسعود امین کجاست دلم براش قد یه نخود شده……….http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

fati
۱۳۹۴/۳/۳ - در ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

سلام کجایین ازتون خبری نیست….http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۳ - در ۴:۵۳ بعد از ظهر

سلام اره فاطی شروع شده مسعودم امتحان داره منم دارم سه تاش مونده امین رفته مسافرت گفته زودمیادمنم دلم واسش تنگ شده

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۳/۴ - در ۱۲:۱۷ قبل از ظهر

  من چون دانشگام هنوز امتحان اصلیم شروع نشده
  من به عنوان میان ترم و کنفرانس دارم امتحان می دم این هفته ۳ تا هم میان ترم هم کنفرانس دارم
  بعدش ۱۶ خرداد اولین امتحان اصلیمو میدم
  خدا رحم کنه تا ۲۹ خرداد امتحان هست
  شما هم فکر کنم ۲۴ خرداد کنکور دارید
  منم ۲۵ تولدمه خخخخ :)))))

نسترن
۱۳۹۴/۳/۴ - در ۸:۵۰ قبل از ظهر

نه کنکور۲۲هستش البته تجربی منم تولدم ۱۷خردایه روزبعدامتحانات تو راستی میدونستی تولدامیرغفورم ۱۶هستش انشاالله همه خوب بدیم وتابستون روبترکونیمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

fati
۱۳۹۴/۳/۵ - در ۸:۰۱ قبل از ظهر

سلام نسترن عزیزم ایشالله کنکورتو خوب بدی….http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
امتحانا عالی پیش میرهhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif
مسعودخان ایشالله شماهم موفق باشید
راستی قضیه سایت جدید چیه….هرچی که هست منم هستما گفته باشمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

تولد جفتتون پیشاپیش مبارکhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
منم تولدم ۳ اردیبهشت بود…..

پرچم اردیبهشتیا بالاسhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۵ - در ۱۲:۱۷ بعد از ظهر

مرسی عزیزم تولد توهم پساپس مبارکhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۸:۳۴ قبل از ظهر

سلام مسعودپس هروقت منوتو تلوزیون نشون داد بهت میگم خخخخخخخخhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۳:۴۰ بعد از ظهر

راستی من که کنکوردادم ازطریق لاین تولدتم نبریک میگم آقامسعودامین مگه نگفت میره مسافرت پس توچه جوری گفتی دیدیش

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۴:۳۳ بعد از ظهر

الهی بمیرم موفق باشه

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۷:۳۸ بعد از ظهر

مرررررررررررررسی خبردادی قربانت داش

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۷:۴۳ بعد از ظهر

راستی مسعود تواین فیس نمابه میلادبی احترامی کردن منم جوابشونودادم

نسترن
۱۳۹۴/۳/۶ - در ۱۱:۳۹ بعد از ظهر

فعلاعضوم که بکوبم تودهنشون

نسترن
۱۳۹۴/۳/۷ - در ۹:۱۶ بعد از ظهر

چشم میکنم خبرجدیدنداری؟امتحانات وکنفرانس خوب پیش میرن

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۳/۹ - در ۱:۰۹ قبل از ظهر

  اره خوب بودن امتحان ها // الان پایان ترمم شروع میخواد شه که الاف فرجعه بیدم برای خوندن

نسترن
۱۳۹۴/۳/۹ - در ۸:۳۲ قبل از ظهر

موفق باشی http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

fati
۱۳۹۴/۳/۹ - در ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

سلااااااااااام

خوبین…. عزیزانم بازی رو یادتون نره نگاه کنید….http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

یکشنبه ساعت ۶:۴۰ دوشنبه ساعت ۳:۳۰ شبکه سه

درسته زمانش بده یکیش کله سحره یکیشم نصفه شبه ولی حتما نگاه کنید

به امید موفقیتشون

هوراااااااااااااااااااااذذhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۹ - در ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

من امتحان دارم جای منم پرکنینhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

fati
۱۳۹۴/۳/۱۰ - در ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سلام

خیلی ناراحتم بازی رو باختیمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

ولی امیدوارم دوشنبه ببریمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

امروز روز میلاد نبود تو زمین همش خراب کرد مهمترین امتیازارو از دست دادhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifامیدوارم توبازی بعدی جبران کنهhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۰ - در ۶:۲۳ بعد از ظهر

هرشکستی مقدمه یه پیروزیه انشاالله

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۰ - در ۷:۵۰ بعد از ظهر

آقامسعودنیستی برس بhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifه دادمون

fati
۱۳۹۴/۳/۱۱ - در ۱۰:۴۸ قبل از ظهر

سلام بازم باختیمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

اما میلاد جبران کرد…. خوبه
امروز تا ۶ بیداربودم بازی رودیدم http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۱ - در ۴:۰۲ بعد از ظهر

من تکرارشو دیدم خداییش امروز خوب بازی کرد داش میلاد تیم ملی مونو چش زدن

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۲ - در ۹:۲۹ قبل از ظهر

مسعود داداش نیستی؟یه چیزی بگو

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۳/۱۲ - در ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

  سلام اجی هستم ولی در گیر درسا هستم
  این سری لیگ جهانی بازی سختی داریم هم تیمی های ما هم ۳ تا از قول های والیبال هستن وما فقط ۱۰ درصد احتمال سعود به مرحله بعد رو داریم
  یعنی فکر کنم ۴ تا بازی با روسیه و لهستانم ببازیم شاید هم روسیه رو یه بار ببریم و لهستانم یه بازی رو ۲ امتیاز بگیریم
  بازی های خونه هم اگه همه رو ببریم بازم رفتنمون به مرحله بعد سخته
  امسال رو میزاریم برای تجربه بچه های تیم ملی 🙂

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۶ - در ۹:۳۸ قبل از ظهر

بازم باختیم تیممون چش زدنhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۶ - در ۹:۳۹ قبل از ظهر

چراعکسم عوض شده این چیه دیگه

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۶ - در ۳:۵۶ بعد از ظهر

ثابت بود ولی امروزکه اومدم کلا عوض شد بیخیال فرداتولدمه هاhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۳/۱۷ - در ۱۰:۳۹ قبل از ظهر

  سلام اجی اره میلاد این سری خوب بازی کرد و میشه گفت بازی کن ثابت بود
  خوب یه امتیاز گرفتیم خوب بود منم همینو حدس زده بودم از چند روز پیش
  راستی تولدتم مبارک ایشالا هر چی تو زندگی میخوای بهش برسی و هر روزت بهتر از دیروز باشه
  تولدت مبارک

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۷ - در ۹:۴۱ قبل از ظهر

میلاذچه خوب بازی کرد بگوماشالله انصافا همشون بازی کردن

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۷ - در ۱۲:۴۹ بعد از ظهر

عیبی نداره ایشاالله جبران میکنیم مرسی که بابت تبریکت

فریال
۱۳۹۴/۳/۱۷ - در ۳:۱۴ بعد از ظهر

عاشقتم میلاددددددددجوووووووووووووووووووووووونhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۹ - در ۱۰:۴۸ قبل از ظهر

بازی های بعدمون بعد کنکوره خداروشکر

fati
۱۳۹۴/۳/۱۹ - در ۶:۲۱ بعد از ظهر

سلام نسترن جوووووووووووووووووووون
تولدت با دوروز تاخیر مبارکhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
بازیا عالی بود اما بچه ها اصلا اعتماد ب نفس کافی و تمرکز خوبی ندارن امیدوارم این مشکلات برطرف بشه و بتونن جبران کنن

نسترن
۱۳۹۴/۳/۱۹ - در ۱۱:۵۶ بعد از ظهر

ایشالله مرسی عزیزم یه دنیا مممنون ولی میلاد خوب بود نه؟؟http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

  مسعود خادمی
  ۱۳۹۴/۳/۲۰ - در ۸:۲۸ بعد از ظهر

  میلاد خوب بازی کرد
  بازیمون تو روسیه بهتره احتمالا یه بار ببریم http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۲۴ - در ۳:۳۰ بعد از ظهر

داش مسعود تولدت مبارک ایشاالله بی نهایت ازاین تولدا ببینی برد تیممونم تبرک میگمhttp://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

نسترن
۱۳۹۴/۳/۲۴ - در ۹:۴۹ بعد از ظهر

میدونم داش خودم زود گفتم بازم بردیم http://www.vollyball.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

mhdye
۱۳۹۴/۴/۵ - در ۳:۵۲ بعد از ظهر

خخخخخخخخخخ
این دختره دوقطبیه:)):)):))
خخخخخخخخخخخ
وایییییییییی مردم از خنده:)))))))

جناب خان
۱۳۹۴/۴/۸ - در ۱:۵۶ قبل از ظهر

خیلی بد شدامشب باختیم به لهستان میلادچقدرطرفدارداره منم یکی ازطرفداراشم ایول ان شاالله روسیه رومیبریم

جناب خان
۱۳۹۴/۴/۹ - در ۱۲:۴۶ قبل از ظهر

کارایران خیلی سخت شده ولی به امیدخدا که ایران روسیه روشکست بده آمریکاهم لهستان وببره کارمون کشید به اما واگر ولی صعود میکنم من که خیلی به تیم والیبالمون امید دارم امیدوارم امیدمون روناامیدنکنه

عاطفه
۱۳۹۴/۴/۹ - در ۴:۰۹ بعد از ظهر

لطفا رومیلا حساب نکنید میلاد نامزد داره.

نسترن
۱۳۹۴/۴/۹ - در ۶:۳۱ بعد از ظهر

چه خبره اینجا به به مهمونم که داریم

نسترن
۱۳۹۴/۴/۱۱ - در ۶:۲۹ بعد از ظهر

کی گفته میلاد نامزد داره

جناب خان
۱۳۹۴/۴/۱۳ - در ۱:۱۳ قبل از ظهر

نسترن عزیزم باورنکن اینا همه شایعه هستن واسه افرادمشهور اینجورچیزارودرست میکنن بنده خدا میلاد روحشم ازاین ماجراخبرنداره وای بچه هافکرنکنم صعود کنیم لهستان ست سوم روازامریکابردهرچی امیدداشتیم ازدست رفت من ازاول بازی امریکانشستم۱۰۰۰تاصلوات فرستادم دیدم دارن خراب میکنن ازجلوی تلویزیون پاشدم اعصابم ریخت به هم

نسترن
۱۳۹۴/۶/۷ - در ۱:۱۸ بعد از ظهر

سلام آقا امین خوبی چه خبرا شنیدم سایت دست تو هستش یه چیزی بگو دیگه

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۷ - در ۲:۰۱ بعد از ظهر

  سلام عزیزم چطوری خوبی ؟ من که به تمام نظرات پاسخ میدم

  ممنون که سر میزنی نظرت در مورد قیافه جدید سایت و انجمن چیه ؟ هوووووووووووووووووووم ؟

نسترن
۱۳۹۴/۶/۱۴ - در ۱۱:۴۹ قبل از ظهر

به نظر من عالیه خداروشکر که ج دادی چه خبر خوبی؟

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۱۴ - در ۱:۳۹ بعد از ظهر

  آوره مرسی من عالیم مرسی که گفتی عالیه روحیه گرفتم اصن 😀

  مطالب جدید سایت و عکس ها رو هم می بینی یا فقط تو پست میلاد نظر میذاری ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن
۱۳۹۴/۶/۱۶ - در ۳:۴۴ بعد از ظهر

نه اینجانظرمیدم عکسارم خودم دادم دیگه خخخخخ

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۱۶ - در ۳:۴۹ بعد از ظهر

  ع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن
۱۳۹۴/۶/۱۶ - در ۳:۴۷ بعد از ظهر

خوشحالم بازخودت اومدی خیلی دادشم

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۱۶ - در ۳:۵۰ بعد از ظهر

  فداتم آباجی گلم مگه مسعود چش بود بنده خدا خیلیم پسر خوبیه دی

نسترن
۱۳۹۴/۶/۲۰ - در ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

من نمیگم بده خوبه ولی توداداشمی دیگه ولی خداییش مسعودم خوبه خدابه همراه دوتاتون که فعالیت میکنین

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۲۰ - در ۱۲:۱۲ بعد از ظهر

  فدات آباجیمون مسعود هم تو مدیریت کمک میکنه الان مسعودم هست خودش بیاد پیام میذاره

  مسعود
  ۱۳۹۴/۶/۲۰ - در ۹:۰۷ بعد از ظهر

  خخخ کی منو صدا کرد مسعودم :)) خخخخ

نسترن
۱۳۹۴/۶/۲۱ - در ۳:۲۱ بعد از ظهر

بایدیه آبجیم بیارم منم تنها نباشم خخخخخخخ دوتاداداش خوش بحالم قربانتون خخخخخخ امین ازمسعود خ کردن به منم سرایت کرده توهم بیااردبیل مسعوداومده

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۲۱ - در ۴:۵۶ بعد از ظهر

  من شلوغم و الا میومدم خخخخخخخخخخ نکنید جفتتون رو له میکنم

نسترن
۱۳۹۴/۶/۲۴ - در ۸:۵۹ بعد از ظهر

بی ادب

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۲۴ - در ۹:۰۰ بعد از ظهر

  خواهر نسترن من بی ادبم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلت میاد ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  مسعوده فقط مسعوده 😀

نسترن
۱۳۹۴/۶/۲۷ - در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر

من دیگه چی بگم خخخخخ

نسترن
۱۳۹۴/۶/۳۰ - در ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

شکل سایتوکم عوض کنین این خوبه ولی خخخخ راستی امیم مسعودم میخوادتورو ببینه عکستو بده بهش من ببینم حرف آبجیتوزمین نداز

نسترن
۱۳۹۴/۶/۳۰ - در ۱۲:۱۱ بعد از ظهر

وابازم مثل قبل شد

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۳۰ - در ۱۲:۱۲ بعد از ظهر

  نع خیر نمیدم

  admin
  ۱۳۹۴/۶/۳۰ - در ۱۲:۱۲ بعد از ظهر

  هممممممممممممممممممممم

نسترن
۱۳۹۴/۷/۲ - در ۱۰:۴۹ قبل از ظهر

باشه چرامیزنی نده

  admin
  ۱۳۹۴/۷/۲ - در ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

  ما مخلص شماییم نسترن خانم 😀

نسترن
۱۳۹۴/۷/۳ - در ۱۲:۳۸ بعد از ظهر

لازم نکرده مرسی انگارمن چی گفتم میزنی دیگه کم میام سایت راحت باشی خخخخخخ

  admin
  ۱۳۹۴/۷/۳ - در ۱۲:۴۳ بعد از ظهر

  آره که میزنم هر وقت بخوام میزنیم والا تارف ک نداریم شما هم کتک خورت خوبه شوخی ک نیست

نسترن
۱۳۹۴/۷/۴ - در ۷:۳۹ بعد از ظهر

من دیگه واقعا موندم چی بگم آبجیتو میزنی باشه

  admin
  ۱۳۹۴/۷/۴ - در ۷:۵۱ بعد از ظهر

  باید زد تربیت شی

نسترن
۱۳۹۴/۷/۵ - در ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

ماهرچی داریم ازشماست باشه بزن ولی منم تورومیزنم خخخخخ

  admin
  ۱۳۹۴/۷/۵ - در ۱۰:۵۷ قبل از ظهر

  😀

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

سلام خوفی داش امین؟چه خبرا

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۱۰:۵۴ قبل از ظهر

  سلام بزرگوار ، از احوالپرسیای شما خوب ، عزاداریات قبول حق باشه

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۳۶ بعد از ظهر

مرسی داداش همچین بزرگواری از خودته

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۳۹ بعد از ظهر

  بوس بوس

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۳۹ بعد از ظهر

چه زود جواب میدی کلا اینجایی؟

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۴۰ بعد از ظهر

  ما اینیم دیگه بلدیم ناراحتیییییییییییییییییییی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۵۵ بعد از ظهر

نه چرا میزنی فقط تو منو بزنا

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۵۷ بعد از ظهر

  نه دلم نمیاد بزنم اینا همش الکیه جدی نگیر چخبر از تو ؟؟؟؟؟

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۵۸ بعد از ظهر

منم که دانشجو شدم و درسام منو کشته

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۶:۵۹ بعد از ظهر

  دانشجو شدی ؟ خب خداروشکر دانشجوی چی ؟ اغبانی گیاهان دریایی ؟

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۱ بعد از ظهر

بی ادب دانشجوی زبان انگلیسی مسعود میگف آفرین

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۲ بعد از ظهر

  شوخی نکن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کدوم دانشگاه ؟

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۴ بعد از ظهر

دانشگاه دولتی شهرخودمون اردبیل

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۵ بعد از ظهر

  خیلی هم عالی دولتی هم هست قصد داری مترجم بشی ؟

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۷ بعد از ظهر

نه میخونم قراره تو آموزشگاه درس بدم واگه ادامه بدم ایشالا تودانشگاه

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۰۸ بعد از ظهر

  بهت می افتخارم هر جا هستی موفق باشی

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۰ بعد از ظهر

مرسی داداشی فدات شمام افتخارمایی

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۱ بعد از ظهر

داداشی جونم خوشحال شدم باهات حرف زدم اجازه میدی برم یکم درس دارم فردا کلاس دارم

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۲ بعد از ظهر

  آره عزیز دلم مراقب خودت باش ستاره بچینی

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۴ بعد از ظهر

مرسی داداشی توهم خوابای خوب ببینی بای بای راستی توهم مراقب خودت باش

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۴ بعد از ظهر

  باشه حتما مرسی خواهری

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۱۸ بعد از ظهر

بازم بهت سر میزنم ای کاش توهم لاینی چیزی داشتی حیف شد خخخ

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۲۰ بعد از ظهر

  chat20.ir این سایتمه حتما عضو شو . گوشیم ساده است خب

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۲۱ بعد از ظهر

  مراقب خودت باش

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۲۴ بعد از ظهر

شدم

نسترن
۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۲۶ بعد از ظهر

فقط بعدا میام الان دیگه رفتم فعلا

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۳ - در ۷:۲۷ بعد از ظهر

  خدانگهدارت

نسترن
۱۳۹۴/۸/۴ - در ۱۰:۰۲ قبل از ظهر

سلام داداشی اینجایی؟؟والامن از سایتت سردرنمیارم خودت بگوچیکارکنم

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۶ - در ۷:۱۳ بعد از ظهر

  عااااااااا نبودم

نسترن
۱۳۹۴/۸/۱۱ - در ۱۰:۵۸ بعد از ظهر

باز سایتو دادی به مسعود

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۱۲ - در ۷:۰۲ بعد از ظهر

  خخخخخخ
  سلام اره سایت دسته منه ::))

نسترن
۱۳۹۴/۸/۱۳ - در ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

پس امین نمیادفقط بلده آدمو بکاره خخخخخخخخخخ

  admin
  ۱۳۹۴/۸/۱۳ - در ۸:۵۲ بعد از ظهر

  سلام اومدن و یا نیومدن امین پای خودشه میل خودشه بیاد یا نه :))

نسترن
۱۳۹۴/۸/۱۴ - در ۸:۴۱ بعد از ظهر

بله بله

سولماز
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ - در ۵:۱۹ بعد از ظهر

عالییییییییییییییی

  امین مقدم
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ - در ۸:۰۹ بعد از ظهر

  مرسی لطف دارید

مطالب روز والیبال